Lokal Historie

Lindved by ligger i Sindbjerg Sogn og frem til 1970 i Grejs-Sindbjerg Kommune. Derefter blev det til Tørring-Uldum Kommune og fra 2006 Hedensted Kommune.
Før 1970 gik sognegrænsen til Øster Snede sogn ved Agersbøl dige. Ny Agersbølvej gennemskærer nu dette dige, som ses på begge sider af vejen. Diget er fredet.
Første stavelse i Sindbjerg er afledt af navneordet “sinder”, som betyder jernslagger. Navnet er måske et minde om jernudvinding i oldtiden, således at Sindbjerg betyder bjerget, hvorfra der udvindes jern.
Lindved med endelsen – ved, som vi kender fra andre bynavne, betyder stor skov eller “ved” som brænde. Af trænavnet lind får vi forstavelsen, og navnet Lindved betyder så skoven med lindetræer. I dag er lindetræerne vendt tilbage som en smuk allé ved indfaldsvejen til Lindved sydfra, og lindetræet genfindes ligeledes i byens logo.

Lindveds centrale beliggenhed gjorde, at der blev opført en gæstgivergård, som i 1855 fik status af kongelig privilegeret kro.
Byen blev i det hele taget et vigtigt knudepunkt for færdslen fra Vejle i syd og Bjerre Herred i øst og over til Hærvejen. Fra det frugtbare Bjerre Herred blev flokke af kvæg drevet mod vest til Lindved, hvor kvæget overnattede på et indhegnet areal, hvor Mølleager nu ligger, medens kvægdriverne overnattede på gæstgivergården, der dengang var beliggende, hvor det nedlagte Lindved Andelsmejeri nu har sin plads. Derefter blev kvæget drevet videre mod vest, indtil man nåede Oksevejen og drejede mod syd, hvor dagen endte på Harresø Kro.

I den sidste halvdel af 1800-tallet bredte den religiøse vækkelse sig til Sindbjerg sogn, og i 1899 blev missionshuset på Gl. Landevej bygget. Ligeledes fik stadig flere fra den danske landboungdom et højskoleophold, og den inspiration og oplæring, de unge mennesker her fik, førte til store forandringer overalt i landet og satte sig også tydelige spor i Lindved. Forsamlingshuset blev opført år 1900 på foranledning af en kreds af egnens landmænd. Omkring forsamlingshuset og missionshuset voksede et foreningsliv op. En række fremsynede mænd gik i gang med forskellige projekter, der i løbet af en kort årrække førte til store forandringer for byens og omegnens befolkning. Lindved Andelsmejeri blev oprettet i 1906, Lindved og Omegns Brugsforening i 1910, Lindved-Ulkjær Elværk i 1914 og Lindved Vandværk i 1915.

Derefter var det som om udviklingen gik i stå, måske på grund af de to Verdenskrige, så indtil slutningen af 1950erne forblev Lindved en typisk landsby med ejendomme og gårde, håndværkere og handlende. Hovedvej 13 gik gennem byen, og på begge sider af den lå landbrugsejendommene og de små håndværksvirksomheder og enkelte huse. Der var mange unge mennesker i byen, idet der rundt omkring på gårdene var ansat piger og karle til at hjælpe i bedriften. Man handlede hos de lokale købmænd, i brugsen og hos slagteren, og man fik repareret sine ting hos de lokale håndværkere. Der lå en forskole i Ulkjær og en forskole og en hovedskole i nærheden af Sindbjerg Kirke, og i forsamlingshuset og missionshuset samledes man ved såvel festlige som sørgelige lejligheder. Der var også en mølle og et mejeri, og hver morgen kom mælkekuskene kørende ud til hver enkelt landbrugsejendom for at hente mælkejungerne.

I den sidste del af det 20. århundrede begyndte der igen at ske store forandringer. Grejs-Sindbjerg Centralskole (Lindved Skole) blev opført i 1961. Forsamlingshuset blev i 1963 erstattet af Sognegården og i 1977 blev Lindved Hallen bygget.
Mange af landbrugsejendommene blev nedlagt og markerne udstykket til parcelhusgrunde. De tilbageværende landbrugsbedrifter blev mekaniseret, og der var ikke mere brug for karle og piger på gårdene. Der blev bygget parcelhuse, og beboerne arbejdede for de flestes vedkommende i Vejle eller i andre nabobyer. Der blev færre håndværksvirksomheder, og de lokale handlende fik svært ved at klare sig i konkurrence med de store supermarkeder og måtte lukke deres butikker.
Men i de senere år er en lang række nye virksomheder kommet til, og den kommende motorvej mellem Herning og Vejle vil sikkert få stor betydning for Lindveds udvikling i de kommende år. Alt i alt må man konkludere, at udviklingen også i dette århundrede vil fortsætte i Lindved forhåbentligt til gavn og glæde for byens beboere.

Hvis du vil vide mere om Lindveds historie, kan bogen “Historien om Lindved” købes i DagliBrugsen – den koster kr. 150,-.