Skip to content

Vedtægter For Lindved Lokalråd

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Lindved Lokalråd” – efterfølgende benævnt ”Lokalrådet”.

Lokalrådet dækker Sindbjerg Sogn i Hedensted Kommune.

§ 2. Lokalrådets formål og opgaver

Lokalrådets formål og opgaver er:

  • at arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel 
  • at repræsentere området i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlige planer og aktiviteter 
  • på baggrund af ønsker fra beboere, foreninger, institutioner og erhverv i lokalområdet at udarbejde og prioritere forslag angående områdets udvikling 
  • at tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet 
  • at være ansvarlig for forvaltningen af fælles midler 
  • at sende en repræsentant til det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted Kommune

§ 3. Medlemmer

Foreninger, institutioner og erhverv i sognet kan udpege hver et medlem til Lokalrådet.
Endvidere kan privatpersoner indtræde i Lokalrådet som medhjælpere

§ 4. Lokalrådets mødevirksomhed

Lokalrådet holder hvert år konstituerende møde den tredje mandag i september måned. 

Inden da skal de foreninger, institutioner og erhverv i sognet, der ønsker at deltage, udpege en repræsentant til Lokalrådet.

På dette møde vælger Lokalrådet formand, næstformand, sekretær og kasserer, der udgør Forretningsudvalget. Desuden vælges en repræsentant til det Fælles Landdistriktsråd for Hedensted Kommune.

Der vælges endvidere en intern revisor og udpeges en ekstern godkendt revisor, hvis der er behov herfor.

Der udarbejdes et referat af Lokalrådets møder.

Lokalrådet indbyder områdets beboere til borgermøder i det omfang, Lokalrådet finder det formålstjenligt.

Indbydelse til borgermøder samt information om Lokalrådets arbejde skal ske gennem den lokale presse og evt. også på en webside (som eventuelt kan være kommunal). 

§ 5. Tegningsret

Lokalrådet tegnes udadtil af formanden eller af anden person i Forretningsudvalget.

Ingen af Lokalrådets medlemmer kan – uden godkendelse af formanden og/eller Lokalrådet – repræsentere Lokalrådet i forhold til offentlig myndighed, virksomheder, presse, borgergrupper m.v.

§ 6. Økonomi

Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte interne revisor.

Lokalrådets reviderede regnskab godkendes af Lokalrådet på dettes første møde i det efterfølgende regnskabsår. 

Lokalrådets budget godkendes af Lokalrådet på dettes første møde i det pågældende regnskabsår. 

Lokalrådet daglige økonomi forvaltes på en driftskonto, der tillige registreres som ”NEMKONTO”.

Denne driftskonto administreres via net-banking i et af Lokalrådet udpeget pengeinstitut – der arbejdes ikke med en kontantbeholdning.

Der meddeles Lokalrådets kasserer enefuldmagt til administration af Lokalrådets driftskonto.

Der kan oprettes yderligere konti, såfremt Lokalrådets aktiviteter fordrer dette.

Til sådanne konti (projektkonti) meddeles der fuldmagt til kassereren og formanden eller næstformanden i fællesskab.

Der afholdes revision af Lokalrådets projektkonti af en af Lokalrådet udpeget godkendt revisor.

Lokalrådet tilmeldes det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

§ 7. Hæftelse

Der påhviler ikke Lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Lokalrådet.

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den af Lokalrådet til enhver tid tilhørende formue.

§ 8. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på et møde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det møde, de vedtages på.

§ 9. Opløsning

Opløsning af Lokalrådet kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende møder.

Lokalrådets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af Lokalrådets formål. 

Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende forsamling.

Således vedtaget af Lokalrådet 20. februar 2018.