Vedtægter For Lindved Lokalråd

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Lindved Lokalråd” – efterfølgende benævnt ”Lokalrådet”.
Lokalrådet dækker Sindbjerg Sogn i Hedensted Kommune.

§ 2. Lokalrådets formål og opgaver
Lokalrådets formål og opgaver er:
• at arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel
• at repræsentere området i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være
høringspart i forbindelse med offentlige planer og aktiviteter
• på baggrund af ønsker fra beboere, foreninger, institutioner og erhverv i lokalområdet
at udarbejde og prioritere forslag angående områdets udvikling
• at tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet
• at være ansvarlig for forvaltningen af fælles midler
• at sende en repræsentant til det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted Kommune

§ 3. Medlemmer
Foreninger, institutioner og erhverv i sognet kan udpege hver et medlem til Lokalrådet.
Endvidere kan privatpersoner indtræde i Lokalrådet som medhjælpere

§ 4. Lokalrådets mødevirksomhed
Lokalrådet holder hvert år konstituerende møde den tredje mandag i september måned.
Inden da skal de foreninger, institutioner og erhverv i sognet, der ønsker at deltage, udpege
en repræsentant til Lokalrådet.
På dette møde vælger Lokalrådet formand, næstformand, sekretær og kasserer, der udgør
Forretningsudvalget. Desuden vælges en repræsentant til det Fælles Landdistriktsråd for
Hedensted Kommune.
Der vælges endvidere en intern revisor og udpeges en ekstern godkendt revisor, hvis der er
behov herfor.
Der udarbejdes et referat af Lokalrådets møder.
Lokalrådet indbyder områdets beboere til borgermøder i det omfang, Lokalrådet finder det
formålstjenligt.
Indbydelse til borgermøder samt information om Lokalrådets arbejde skal ske gennem den
lokale presse og evt. også på en webside (som eventuelt kan være kommunal).

§ 5. Tegningsret
Lokalrådet tegnes udadtil af formanden eller af anden person i Forretningsudvalget.
Ingen af Lokalrådets medlemmer kan – uden godkendelse af formanden og/eller Lokalrådet –
repræsentere Lokalrådet i forhold til offentlig myndighed, virksomheder, presse,
borgergrupper m.v.

§ 6. Økonomi
Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte interne
revisor.
Lokalrådets reviderede regnskab godkendes af Lokalrådet på dettes første møde i det
efterfølgende regnskabsår.
Formandsberetningen skal indeholde Lokalrådets visioner for der kommende regnskabsår.
Lokalrådet daglige økonomi forvaltes på en driftskonto, der tillige registreres som
”NEMKONTO”.
Denne driftskonto administreres via net-banking i et af Lokalrådet udpeget pengeinstitut – der
arbejdes ikke med en kontantbeholdning.
Der meddeles Lokalrådets kasserer enefuldmagt til administration af Lokalrådets driftskonto.
Der kan oprettes yderligere konti, såfremt Lokalrådets aktiviteter fordrer dette.
Til sådanne konti (projektkonti) meddeles der fuldmagt til kassereren og formanden eller
næstformanden i fællesskab.
Der afholdes revision af Lokalrådets projektkonti af en af Lokalrådet udpeget godkendt
revisor.
Lokalrådet tilmeldes det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

§ 7. Hæftelse
Der påhviler ikke Lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler Lokalrådet.
Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den af Lokalrådet til enhver tid tilhørende
formue.

§ 8. Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på et møde, hvor ændringsforslaget fremgår
af dagsordenen.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det møde, de vedtages på.

§ 9. Opløsning
Opløsning af Lokalrådet kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende møder.
Lokalrådets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af
Lokalrådets formål.
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende forsamling.

Således vedtaget af Lokalrådet 21. september 2020.